KAROOT is een Erkende Coöperatieve Vennootschap met als hoofddoelstelling sociale en maatschappelijke impact. Het genereren van winst staat enkel in het teken van het garanderen van het voortbestaan van de vennootschap.

We kiezen voor een Coöperatieve Vennootschap omwille van verschillende argumenten.

Ten eerste sluit een Coöperatieve Vennootschap, van de bestaande vennootschapsvormen, het best aan bij de principes van de onderneming. De onderneming heeft duidelijk een sociaal doel. KAROOT wil gemeenschapsgedragen zijn en wil er, middels een grote groep aandeelhouders die het project een warm hart toedragen, voor zorgen dat het project ten allen tijde vanuit zeer verschillende invalshoeken kritisch geëvalueerd wordt. Op die manier kan KAROOT haar maatschappelijke relevantie op gezette tijden aftoetsen bij een gemeenschap en die relevantie en de sociale impact bewaken.

Ten tweede hadden we voor de opstart genoeg eigen kapitaal nodig, samen met jullie hebben we dit waar gemaakt. Dankzij de inbreng van onze coöperanten haalden we het volledige bedrag in coöperantenaandelen op, waardoor ook de rest van ons financieringsverhaal verzilverd wordt.

Dit betekent dat we niet op zoek zijn naar nog kapitaal. Wil je toch nog graag deel worden van onze coöperatie? Dat kan, we laten nog nieuwe coöperanten toe, maar beperken de aandelen per hoofd tot 1.

Vanuit de statuten (.pdf): "De vennootschap heeft als voornaamste doel voor eigen rekening aan de behoeften van haar aandeelhouders en van betrokken derde partijen te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door gezonde voeding toegankelijk te maken voor iedereen, bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt en werken aan een eerlijke, solidaire en verantwoorde voedselketen. Met KAROOT willen de vennoten solidariteit uitdragen in de meest directe betekenis van het begrip: hoewel mensen verschillende levens, interesses en doelen hebben, maken we deel uit van een samenleving en dragen we als samenleving samen de consequenties van de keuzes die die samenleving maakt."

Onze doelen:

Gezonde voeding voor iedereen

Wij willen met KAROOT gezonde voeding toegankelijk maken voor iedereen. Een gezonde en verantwoorde maaltijd houdt voor ons in dat we werken met seizoensgebonden en lokale producten. Een maaltijd bij KAROOT bevat de aanbevolen voedingsstoffen en is evenwichtig in proteïnen, vetten, vitamines, suikers etc. De maaltijden zijn volledig plantaardig, waardoor we automatisch tegemoet komen aan enkele veel voorkomende voedselallergieën en -intoleranties en zijn halal. Vrijwel alle aspecten van de maaltijd worden huisbereid, waardoor we perfect zicht houden op de samenstelling ervan. Voeding is een basisrecht. We breiden dit idee uit naar gezonde voeding en willen bewerkstelligen dat mensen effectief toegang hebben tot dit basisrecht: gezonde voeding mag geen luxeproduct zijn. We nemen de financiële drempel weg door, naast een betaalbaar aanbod, een maaltijd aan te bieden tegen vrije bijdrage. We maken geen onderscheid in hoe we omgaan met klanten die de maaltijd aan vrije bijdrage bestellen en klanten die iets kiezen van de kaart aan vaste prijzen, zo halen we het stigma van armoede onderuit.

Sociale cohesie

KAROOT wil een ontmoetingsplek zijn waar mensen zich, ongeacht hun achtergrond, welkom voelen en elkaar kunnen leren kennen op een open en laagdrempelige manier. Mensen hoeven niet continu te consumeren om aanwezig te (mogen) zijn in het eethuis. We besteden veel tijd en aandacht aan regelmatig overleg met buurtbewoners en buurtpartners, waardoor we kunnen aanvoelen waarom mensen uit verschillende doelgroepen zich al dan niet welkom voelen bij ons. Op die manier kunnen we constant evalueren welke drempels ons (potentieel) cliënteel ervaart en hierop inspelen. Op sluitingsdagen stellen we onze locatie ter beschikking van de buurt.

Duurzame voedselketen

Door een nauwe samenwerking met onze leveranciers en buurtpartners die werken rond het thema voedseloverschotten, zorgen we voor een effectieve en efficiënte verwerking van voedseloverschotten. We verwerken deze in de dagschotel aan vrije bijdrage. Op die manier is dit dubbel voordelig: enerzijds wordt er minder voedsel verspild, en anderzijds drukken we de kostprijs van de dagschotel. In de keuken wordt er gestreefd naar een absoluut minimum aan afval. De menu’s worden op een manier uitgewerkt zodat zo goed als elk deel van het product gebruikt wordt. Bij het inkopen van voorraad wordt erop gelet dat de producten zo weinig mogelijk -of ecologisch- verpakt zijn. Naast de a priori boodschap dat gezond eten geen luxeproduct is en dat dit toegankelijk en voorhanden zou moeten zijn voor iedereen, dragen we een secundaire boodschap uit dat lekker en gezond eten geen (grote) impact moet hebben op onze leefomgeving.

Solidariteit

Solidariteit heeft bij KAROOT de meest directe betekenis van het begrip. Hoewel mensen verschillende levens, interesses en doelen hebben, maken we deel uit van een samenleving en dragen we als samenleving samen de consequenties van de keuzes die die samenleving maakt. Het solidaire aspect consolideren we door maaltijden aan te bieden aan vrije bijdrage, het ter beschikking stellen van de infrastructuur voor sociale projecten rond voedsel en door de manier waarop we omgaan met ons cliënteel. Solidariteit is ingebed in alle aspecten van de onderneming, ook in de toekomstige werking. Op langere termijn willen we het begrip ‘solidariteit’ opentrekken en tonen dat dit voor ons meer betekent dan enkel eten. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld dat we, als we extra personeel nodig hebben, per definitie in de richting van sociale tewerkstelling kijken en/of mensen met veel voeling met de buurt. Persoonlijke contacten en communicatie met ons cliënteel zal nog andere prioritaire noden aan het licht brengen, waarop we in de toekomst kunnen inspelen.

Circulaire economie

We willen met KAROOT verder denken dan werken met duurzame en recycleerbare producten. Waar mogelijk passen we de principes van de circulaire economie toe. We werken met voedseloverschotten, we gebruiken de producten zoveel mogelijk in hun totaliteit, zodat we zo weinig mogelijk afval creëren. De groentenoverschotten die we hebben worden in ons tuintje gecomposteerd om in datzelfde tuintje te gebruiken. We vragen onze klanten om voor de verstoog en eventuele afhaalmaaltijden zelf hun (herbruikbare) verpakking me te brengen, en werken voor klanten die dat niet meehebben, met herbruikbare of ecologisch verantwoorde verpakkingen. Bij de aankoop van onze stock letten we erop dat de producten zo weinig mogelijk verpakt zijn, en dat de eventuele verpakkingen herbruikbaar of ecologisch verantwoord zijn. Voor ons koffiegruis zetten we een samenwerking op poten met een paddestoelenkwekerij, zodat het gruis na gebruik door ons nog een tweede leven krijgt. Voor de inrichting van onze locatie werken we zo veel mogelijk met tweedehands meubels en huisraad, of we werken met 'afval'materialen.

KAROOT wordt een erkende Coöperatieve Vennootschap, wat betekend dat we achter de 7 ICA principes staan en deze actief uitdragen.

Vrijwillig en open lidmaatschap

De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.2 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven. KAROOT wil een ontmoetingsruimte creëren waar mensen zich, ongeacht hun achtergrond, welkom voelen en elkaar kunnen leren kennen op een open en laagdrempelige manier.

Democratische controle door haar aandeelhouders

Bij de verdeling van de aandelen wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling opdat geen enkele aandeelhouder de meerderheid in de Algemene Vergadering kan verwerven.

Economische participatie door de leden

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze verwachten dat de vennootschap aan hun en de behoeften van derden voldoet door elke participant toegang te geven tot een gezonde, voedzame maaltijd, wat beschouwd wordt als een basisrecht voor iedereen, vermogend of onvermogend.

Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de vennootschap via de gangbare communicatiekanalen verspreid.

Samenwerking tussen coöperaties

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale en nationale, structuren.

Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap werkt aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is door haar verantwoordelijkheid op te nemen als schakel in de voedselketen. Dit houdt in dat KAROOT rekening houdt met de sociale, ecologische en economische impact van goederen en diensten en er zich toe verbindt de goederen en diensten die aangekocht, gebruikt of verhandeld worden op grond van duurzaamheid en ethiek binnen al die aspecten te beoordelen en /of aan te wenden.